Algemene Voorwaarden

1. Identificatie van de verkoper

De verkoper is Be Fit Be Awesome , ’T lammeken 11 9200 Grembergen met ondernemingsnummer BE0707678049 (hierna genoemd “Be Fit Be Awesome”).
Klanten kunnen ons bereiken via het e-mailadres laura@befitbeawesome.be

2. Draagwijdte

Onderstaande punten vormen samen de juridische voorwaarden voor het gebruik van de website van Be Fit Be Awesome.

Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen enerzijds Be Fit Be Awesome en anderzijds eenieder die gebruik maakt van de website van Be Fit Be Awesome  (hierna ‘de gebruiker’ genoemd). Door zijn bezoek aan de website bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

3. Wijziging voorwaarden

Be Fit Be Awesome kan te allen tijde deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

4. Aanbod

Het assortiment van Be Fit Be Awesome omvat onder meer boeken, kleding,workoutplatformen,digitale workshops.
Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.

5. Beperking van aansprakelijkheid

Be Fit Be Awesome levert grote inspanningen opdat de via de website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Be Fit Be Awesome  kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen in hoofde van Be Fit Be Awesome niet als bindend worden beschouwd.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, gelieve ons te contacteren via laura@befitbeawesome. De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.

Be Fit Be Awesome geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Be Fit Be Awesome verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

6. Totstandkoming internetverkoop

Een onlinebestelling veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.

Be Fit Be Awesome behoudt zich steeds het recht voor een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van een gebruiker om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst.

Een onlinebestelling wordt door Be Fit Be Awesome  pas aanvaard als de gebruiker zich voldoende duidelijk heeft geïdentificeerd.

Indien – door omstandigheden buiten onze wil om – artikelen uiteindelijk niet door Be Fit Be Awesome geleverd kunnen worden binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na de bestelling, zal Be Fit Be Awesome  de gebruiker hiervan op de hoogte brengen via mail op het door de gebruiker opgegeven mailadres. In dit geval kan de gebruiker ervoor kiezen de bestelling te annuleren. Be Fit Be Awesome zal dan het door de gebruiker voor dit artikel reeds betaald bedrag terugbetalen. Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen. Be Fit Be Awesome kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet (tijdige) levering.

7. Prijzen

De prijzen van artikelen aangeduid op de website zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. De prijzen waaraan Be Fit Be Awesome artikelen aanbiedt, kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

8. Levering en verzendkost

Artikelen worden op kosten van de gebruiker verzonden naar het door de gebruiker aangegeven adres in België of Nederland. De door de gebruiker te betalen verzendkosten worden duidelijk aangegeven vooraleer de gebruiker de bestelling definitief plaatst. Bij bestelling van digitale goederen worden geen verzendkosten aangerekend.

9. Herroepingsrecht

De gebruiker heeft vanaf de dag na de levering gedurende 48 uur het recht om af te zien van zijn aankoop, behalve op downloadbare producten zoals workshops of het workoutplatform (zie verder). De gebruiker kan dit recht uitoefenen door de goederen, voorzien van het ordernummer terug te zenden naar Be Fit Be Awesome . Op voorwaarde dat de artikelen nog in perfecte staat zijn, zal Be Fit Be Awesome  de artikelen terugbetalen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de retour. Wat betreft artikelen voorzien van een veiligheidsverpakking (multimedia-artikelen, cadeaubonnen, …), zal een retour door Be Fit Be Awesome slechts worden aanvaard wanneer deze verpakking ongeopend is.

De gebruiker is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen de 48 uur na ontvangst aan Be Fit Be Awesome te melden.

Klachten zullen door Be Fit Be Awesome  in ieder geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen de 48 uur nadat het voorwerp van de klacht zich bij de gebruiker heeft voorgedaan. Enkel schriftelijke klachten gericht aan de klantendienst zullen door Be Fit Be Awesome worden aanvaard (e-mail of aangetekend schrijven): Laura@befitbeawesome.be

In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van Be Fit Be Awesome steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen.

In geval van herroeping en indien de goederen moeten worden teruggezonden, worden de transportkosten gedragen door de gebruiker.

Voor online producten zoals online workshops / workoutplatform geldt er geen retourrecht. Bij bevestiging van een downloadbaar product of online platform is de gebruiker er immers toe gehouden zich akkoord te verklaren om de downloadlinks onmiddellijk te ontvangen. Door deze voorwaarde te aanvaarden doet de gebruiker afstand van zijn retourrecht voor deze goederen.

10. Bewijs

De gebruiker en Be Fit Be Awesome  aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen. Zo zullen e-mails afkomstig uit de geïnformatiseerde registers van Be Fit Be Awesome door partijen worden aanvaard als bewijs.

11. Betaling

De klant kan zijn bestelling betalen via Bancontact, Visa, Mastercard, Maestro

12. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en structuur van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Be Fit Be Awesome  of rechthoudende derden. Deze website is eigendom van Be Fit Be Awesome ,

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website zullen geregeld worden door het Belgisch recht en via de rechtbanken bevoegd over het gerechtelijk arrondissement Dendermonde

14. Klachtenbehandeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen de 48 uur na ontvangst van de goederen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Be Fit Be Awesome op het email adres laura@befitbeawesome.be nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij Be Fit Be Awesome  ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Be Fit Be Awesome binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

15. Preventie namaak

Be Fit Be Awesome biedt ten allen tijde enkel producten aan die zijn aangekocht bij de originele fabrikant.